Igazgatási Iroda Anyakönyvvezető

Hagyatéki eljárás lefolytatása

A hagyatéki eljárás a 6/1958. (VII. 4.) sz. Igazságügy Minisztériumi rendelet alapján kerül lefolytatásra az elhunyt utolsó állandó bejelentett lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál.

Az eljárás az elhalálozás helye szerinti anyakönyvi hivatal értesítése (halottvizsgálati bizonyítvány megküldése) alapján kerül megindításra.

Ha az elhunyt tulajdonában ingatlan is volt, akkor ennek és az ingóvagyonnak a leltározását, valamint az ingatlan(ok) értékbecslését követően az iratok a közjegyzőhöz kerülnek. A közjegyző adja át a hagyatékot akkor is, ha a hagyaték tárgyát képező ingóságok összértéke a 300.000,- forintot meghaladja.

A leltár felvétele általában az iratok bemutatásával a Polgármesteri Hivatal helyiségében történik, csak a jogszabályban külön meghatározott esetekben kerül sor a helyszínen az ingóságok leltározására.

Póthagyatéki eljárás kezdeményezésére később tudomásra jutott, az elhunyt tulajdonát képező vagyontárgy vonatkozásában az ügyfelek bármikor jogosultak. Az eljárás megindításához a Halotti Anyakönyvi Kivonat fénymásolata és kérelem szükséges.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
•    az elhunyt nevét,
•    utolsó állandó lakcímét,
•    a vagyontárgy megjelölését,
•    a törvényes örökösök adatait (név, születési hely, születési idő, anyja neve, pontos címe),
•    a kérelmező adatait.

Az eljárás államigazgatási szakasza illetékmentes.


Amit még fontos tudni!

Gyorsítja az eljárást, ha az elhunyt tulajdonában álló ingatlan(ok)ról a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapo(ka)t az örökösök a földhivatalnál beszerzik.

Az ingatlanok tulajdoni lapjai beszerezhetők a Ráckevei Körzeti Földhivatalnál.
A Földhivatal címe:        2300 Ráckeve, Szt. István tér 3.
Ügyfélfogadási ideje:        Hétfőn:    8.00 – 16 óráig
                    Szerdán:    8.00 – 16 óráig


A KÖZJEGYZŐ ELJÁRÁSA

Az illetékes közjegyző megindítja az eljárást, ha a hagyatékban:
a.)    ingatlan vagyon van
b.)    vagy csak ingóság van, de annak összértéke a 300.000,- forintot meghaladja
c.)    és a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollévő személy érdekelt és ezek a körülmények a hagyatéki leltárból vagy bejelentés alapján megállapíthatók vagy
d.)    nincs ismert örökös vagy
e.)    az eljárás megindításában az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

JOGORVOSLAT

A közjegyző a hagyatéki eljárásban végzést hoz. Az olyan végzés ellen, amely érdemi rendelkezést tartalmaz a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani a közjegyzőnél.


AZ ÖRÖKLÉSI BIZONYÍTVÁNY

Öröklési bizonyítványt a közjegyző akkor állít ki, ha az örökösök között nincs jogvita, és
1.)    a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke a 300.000,- forintot nem éri el,
2.)    a hagyatéki vagyon értéke nem állapítható meg, vagy nincs hagyatéki vagyon, de az örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti
3.)    csak az örökhagyót megillető társadalombiztosítási ellátás (nyugdíj, segély, járadék stb.) a hagyaték tárgya.

A Dunaharaszti hagyatéki eljárásokban illetékes közjegyzők:
Neve:            Dr. Víg Gábor
Címe:        2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 25.
Telefonszáma:     24/485-976

Neve:            Dr. Dankó Patrícia
Címe:        2300 Ráckeve, Ady Endre u. 1.
Telefonszáma:    24/519-550
Fax:            24/519-551

Az üggyel foglalkozó munkatársak

Horváth Gézáné | anyakönyvvezető